ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี)
 2 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30465 นางสาวเจนจิรา  คำเป็ง เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน
2 31173 นางสาวจันทร์ธิมา  รวงสง่า ภูกระดึงวิทยาคม จังหวัดเลย