ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี)
 6 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30303 นางสาววิลาวัลย์  สมสิทธิ์ นวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
2 30366 นายตนุสรณ์  กิจชัยเจริญพร สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
3 30517 นายนภัส  ธรรมสุภา วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
4 30553 นายธนวัฒน์  เดชยิ่ง ฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
5 30659 นายศุภชัย  สาริโท ฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
6 31264 นางสาวจิราพร  ยะป่า ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่