ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี)
 22 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30101 นายวรวัฒน์  ถาวร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 30109 นายทศวรรษ  คุณยศยิ่ง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3 30227 นายนพรัตน์  ปาขัน นาปรังวิทยา จังหวัดพะเยา
4 30235 นางสาวน้ำทิพย์  พ่อเพียโคตร คีรีมาศพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
5 30314 นายพรเพชร  จั๋นติมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง จังหวัดเชียงใหม่
6 30346 นายทัตพงศ์  รู้รอบ เชียงใหม่มัธยม จังหวัดเชียงใหม่
7 30373 นายพลรณดนัย  จ๊ะเขียว พร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
8 30503 นายภูดิศ   สุเวชวัฒนกุล จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
9 30534 นางสาวศิรประภา  ตินะราช เชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา
10 30593 นายจิตรกาล  เกตุประสาท ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
11 30608 นายกรรวี  กรวิริยนนท์ วชิราลัย จังหวัดเชียงใหม่
12 30681 นายตะวัน  สมปาน เชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา
13 30730 นายภูรินท์  ถิ่นวงศ์ญวน ดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
14 30798 นางสาวกัลยากร  อวยพร วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
15 30891 นายพงศกร  เนื่องพนอม หล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
16 30918 นายรัชพล   ธรณิธร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค จังหวัดพะเยา
17 30925 นายวัฒนา  สันหะ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
18 30926 นายอานนท์  สุวรรณพิรุณ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
19 30962 นางสาววชิราภรณ์  คำมีจันทร์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน
20 30990 นางสาวนิชาภา  แซ่กือ ป่าไม้อุทิศ 4 จังหวัดตาก
21 31022 นายอาทิตย์  ธนกิจเดชากร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
22 31158 นายพัศรุตต์  สกุลวงศ์วิวัฒน์ กศน. อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน