ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี)
 10 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30091 นายธนกฤต  คิดชอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 30203 นางสาวพรพิมล  อินใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่
3 30281 นางสาวทิพยรัตน์  ธรรมปัญญา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4 30318 นายชัยสว่าง  สาระคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง จังหวัดเชียงใหม่
5 30478 นายภัทธราวุธ  วีระทะลาภ กศน. อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
6 31048 นางสาวพัทธนันท์  พลแสน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
7 31060 นายศักดิ์สิริ  มาสิม สรรพวิทยาคม จังหวัดตาก
8 31151 นายปฐวีเวฐน์  กิตติวัจน์ เมธีวุฒิกร จังหวัดลำพูน
9 31209 นางสาวพิชชาพร  สร้อยสม ลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
10 31217 นายเมี๊ยะ  ลุงส่ง สันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่