ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 4 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30108 นายมล  ไม่มีชื่อสกุล วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2 30286 นายดนุพร  อริยะกษาปณ์ ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 30387 นายนพรุจ  อ่อนอุระ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4 30809 นางสาวสุธีธิดา  นาต๊ะ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จังหวัดพะเยา