ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี)
 5 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30449 นายธนธรรม  อังธนานุกุล ธรรมราชศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
2 30691 นางสาวสุภัสสรา  จาววิจิตร สันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
3 30865 นายเสฎฐวุฒิ  ภาสุรเลิศสกุล มงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
4 31068 นายปฐวีกานต์  ชุติมา วารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
5 31240 นายศตวรรษ  ศิริแก้ว ป่าซาง จังหวัดลำพูน