ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี)
 8 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30166 นางสาวรักษิณา  วงค์ชัยขันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 30734 นางสาวภัทรียา  สุระพันธ์ แม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
3 30761 นายกฤษดากร  น้อยเซ็น อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
4 30852 นางสาวโบตั๋น  วงค์สวัสดิ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
5 31004 นายชยุตพงศ์  นันต๊ะวงศ์ สันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
6 31007 นายณัฐวัฒน์  ปัญญาแดง สันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
7 31034 นายชินโนสึเคะ  ทาคาโน ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) จังหวัดกำแพงเพชร
8 31123 นางสาวรัตนาภรณ์  ตั้งทรัพย์ไพศาล สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่