ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 2 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30443 นายวีระไชย  บุญ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2 31111 นายโชคปิยะ  ปันดิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่