ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี)
 12 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30149 นางสาวจุฑามาศ  มูลรินทร์ กศน. อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2 30195 นางสาวสายใจ  อบสุข ฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
3 30196 นายชุติพนธ์  วิชายะ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
4 30540 นางสาวกัญญาภัทร  กำลังมาก อัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง
5 30587 นางสาวพิชชาพร  อ่อนดี วารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
6 30727 นางสาวชมพูนุช  สูตรเลข แจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง
7 30778 นายจิรปฏิภาณ  มูลดำ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
8 30826 นางสาวปรมาภรณ์  กงเวิน พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
9 30862 นางสาวภัทรธร  วรรณศรี ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
10 30951 นางสาวเบญจพร  วรรณศรี ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
11 31042 นายจิรัฎฐ์  โล ดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
12 31249 นางสาวชริดา  ปิติถาโน สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่