ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี)
 8 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30029 นางสาวกมลเนตร  ไชยวุฒิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2 30361 นายนาวิน  กันทวงค์ มาร์มาร่า วิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
3 30383 นายเฉลิมวุฒิ  สาลี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จังหวัดพะเยา
4 30630 นายณัฐภัทร  ใจแก้ว เทพนารี จังหวัดแพร่
5 30679 นายรขต  บัวจี๋ แม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
6 30927 นางสาวพรพนา  อ่องกุหลาบ ฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
7 30966 นายสุทจิรานุทักษ์  ไชยวงค์ ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่
8 31181 นายชัชนันท์  เทวบุตร โกวิทธำรงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่