ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี)
 15 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30176 นางสาวณัฏฐวลี  ทาสี ดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
2 30321 นายพิเชฐ  มณีกิจ สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
3 30353 นางสาวณิชนันท์  ธัญญาบริบูรณ์ กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
4 30548 นางสาวอภิญญา  โพธิตุ้ย หนองม่วงวิทยา จังหวัดลพบุรี
5 30574 นายฐิตินัยน์  ดีใส เชียงใหม่คริสเตียน จังหวัดเชียงใหม่
6 30594 นางสาวดวงธิดา  ลวดลาย นารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
7 30624 นางสาวกัลยรัตน์  นามวงษ์ อัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
8 30756 นางสาวชลลัดดา  สุกันทอง ดาราสมุทร จังหวัดชลบุรี
9 30871 นางสาวนันทชพร  ใจวรรณ ร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่
10 30911 นางสาวภัครคณี  เป็นสุข พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) จังหวัดฉะเชิงเทรา
11 30983 นางสาวปวีณ์นุช  ราชาเดช น้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น
12 31032 นางสาวชุดาภา  ปาดา ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
13 31033 นายเวสารัช  ประอินทร์ ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
14 31135 นายวิชญ์กวิน  นามบุญ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน
15 31185 นายณัฐภัทร  หมื่นศรีภูมิ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย