ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 7 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30132 นางสาวศุภักษร  สาธิพา ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2 30252 นางสาวสุวิชาดา  งามเมืองปัก เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 30448 นางสาวนวลจันทร์  เจริญวงศ์ลิขิต ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4 30552 นางสาวชุติกาญจน์  ศรีเชื้อ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี
5 30722 นายtest  test ดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
6 30747 นางสาวกัลย์นภัส  รัตติกรวงศ์กุล ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7 30895 นางสาวรสริน  พงษ์พรศิริกุล สหมิตรวิทยา จังหวัดเชียงใหม่