ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี)
 8 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30586 นางสาวเกวลิน  ฤทธิ์เรืองโรจน์ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2 30808 นางสาวศิริญาพร  ปราบหงษ์ ลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
3 30920 นางสาวนฤมล  สนุ่นดี นาสนุ่นวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
4 30924 นางสาววัชราพร  ตุงใย ลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
5 31142 นายธนโชติ  ชัยยะ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
6 31147 นางสาวกัณญารัตน์  มูลหงษ์ สันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
7 31224 นายชาติชาย  ชาติเชิงเชาว์ วัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ
8 31227 นางสาวภัทรี  ทิเปี้ยง เมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย