ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
 4 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30848 นายณัฏฐกิตติ์  เสงี่ยมกลาง ขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
2 30940 นางสาวฐิติภัทร  แก้วฉาย มัธยมศาสตร์ จังหวัดลำปาง
3 31265 นางสาวทิพวรรณ  บุญธรรม ป่าซาง จังหวัดลำพูน
4 31291 นางสาวศุภนุช  แม้นมินทร์ นวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่