ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี)
 8 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30302 นายธนกร  เรืองรินตา วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน
2 30404 นายศุภโชติ  สุริยะชัย พะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา
3 30435 นายมงคล  วิญญา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4 30625 นางสาวณัฐธิดา  อายุยืน ปัว จังหวัดน่าน
5 30792 นางสาวอรพิชญ์  พกเครือ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
6 30928 นายอลงกต  วังคะฮาด กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
7 31085 นางสาวจิตอธิป  แก้วตา ปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
8 31283 นายอัครพนธ์  แสงหน่อ พร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่