ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี)
 7 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30398 นายพงศธร  หาศิริ เทพบดินทร์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่
2 30708 นายอลงกรณ์  วงค์อานา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน
3 30753 นายรัชชานนท์  เตชะป้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จังหวัดเชียงใหม่
4 31005 นายพลวิชญ์  โพธา สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
5 31016 นางสาวพิชชาพร  พบร่มเย็น ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
6 31100 นางสาวกมลรัตน์  ไพรพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จังหวัดระยอง
7 31164 นายนฤเบศ  นันชัยอุด เทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย