ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี)
 6 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30163 นายธนวัฒน์  โนมา สันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
2 30498 นายธวัชชัย  หล้าต๋า วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง
3 30543 นายศุภโชค  ปัญญาบุญ สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
4 30682 นายแดง  นายคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
5 30845 นางสาวปราณปริยา  ฤาชุตกุล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
6 31113 นายณัฐพล  ไชยจิตร มัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง