ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 3 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30242 นายวรรธนะ  สนชัยทอง ขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2 30457 นายวสันต์  พรจันเท่า ขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 30670 นายปิยะกุล  บัววัฒนา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่