ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (ศศ.บ. 4 ปี)
 8 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30114 นางสาวปิ่นประภาพรรณ  ดุมคำ นวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
2 30118 นางสาวชีวารัตน์  ใหม่ขันท์ สันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
3 30299 นายภาณุวัฒน์   บุญมาทอง บ้านแป้นพิทยาคม จังหวัดลำพูน
4 30757 นางสาวนพรัตน์  พงษ์เชื้อชิดไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
5 30893 นางสาวภัทราภรณ์  ไชยวงค์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
6 30934 นางสาววิไลพร  คำทอง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
7 31064 นางสาวศุภิดา  วิสเซอร์ กศน. อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
8 31201 นายณัฐกฤต  กันทะนิตย์ เชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย