ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาการบัญชี (บช.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
 20 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30010 นางสาวอารีรัตน์   เป็งใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 30095 นางสาวกนิษฐา  มูลคำ วิทยาลัยการอาชีพปัว จังหวัดน่าน
3 30129 นางสาวสุชาดา  อินทนนท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4 30136 นางสาวธนพร  บุญตั้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
5 30138 นางสาวศรีสำเริง  คามพิมาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
6 30146 นางสาวจันทนา  พัฒนกิจรัตนะ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7 30238 นางสาวศิริพร  กลิ่นค้างพลู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
8 30267 นางสาวสโรชา  แก้วเกย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
9 30343 นางสาวณัฐพร  มหายศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
10 30358 นางสาวเบญจมาศ  ผิวผุด วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่
11 30698 นางสาวอรอุมา  ไม่มีนามสกุล วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12 30854 นางสาวณัฐวิภา  เผือกพาคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
13 30884 นายกิตติคุณ  นันติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
14 30890 นางสาวสาวิตรี  ยิ่งยวด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่
15 30958 นางสาวแก้ว  ไม่มีชื่อสกุล วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
16 31050 นางสาวบุณฑริกา  จันทร์แสง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
17 31116 นายเดชา  แสงพรนิรันดร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
18 31134 นางสาวสว่างจิตร  ใจจิตเปี่ยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
19 31150 นางสาวจิตตรีภรณ์  หอมคล้าย วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จังหวัดเชียงใหม่
20 31230 นางสาวอรุโณทัย  ยุวโรจน์อมร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน