ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี)
 11 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30032 นางสาวสินีนาถ  ช่างแต่ง พร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
2 30180 นายวิศวกรรณ์  โอภาพ วชิรวิทย์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3 30192 นางสาวปณิดา   เขียวใย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4 30388 นายปริญญา  สายปัน จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน
5 30421 นายธาวิน  สมบุตร สันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
6 30633 นางสาวเชิญพิชา  ชยเมธานนท์ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
7 30760 นางสาววศินี  วงศ์เจริญ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
8 30828 นางสาวสุพิชญา   อินกา นารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
9 30860 นายวศิน  กิมเกถนอม พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
10 31056 นายณัฐภัทร  แสงทอง ราชวินิต นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
11 31194 นางสาวนันท์ธนัษฐ์  สุนันต๊ะ ภัทรวิทยา จังหวัดตาก