ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
 26 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30012 นางสาวชัชชญา  ไชยสิทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 30096 นายสิริวุธ   พิทักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร จังหวัดเชียงใหม่
3 30103 นางสาววิรัณญา  กวาวสนั่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่
4 30168 นางสาวนงนภัส  หาน้อย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่
5 30171 นางสาวศิริลักษ์  วิริยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
6 30247 นางสาววิมลรัตน์  ทวยวิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
7 30266 นายนนทพัทธ์  สุดใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
8 30276 นางสาวอทิติมา   ศรีสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จังหวัดเชียงใหม่
9 30277 นางสาวพัทยา  ต๋าคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จังหวัดเชียงใหม่
10 30433 นางสาวณัฐเรขา  ศรีปา กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
11 30452 นางสาวฟาริดา  ไชยเชษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
12 30453 นางสาวพิมพ์พรรณ  บุญตันเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
13 30459 นางสาวจิดาภา  วรารัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
14 30483 นางสาวออมหญิง  ยอดคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
15 30485 นางสาวแจ่มนภา  คำใส วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
16 30486 นางสาวมาลีวัลย์  อายี่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
17 30491 นางสาวนฤมล  วงศ์ซาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
18 30595 นางสาวฐิติพร  พงศ์ปัญญาดี วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จังหวัดเชียงใหม่
19 30947 นายศุภสัณห์  ตันติน้อย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
20 30953 นางสาวศุภลักษณ์  จิระโต วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จังหวัดเชียงใหม่
21 31002 นายณภัทร  ศรีหมื่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จังหวัดเชียงใหม่
22 31073 นางสาวอรญา  พุ่มกุหลาบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
23 31210 นายกฤษดา  ทองดี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
24 31311 นายจักรชัย  อิ่มกลิ่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
25 31312 นายธุวานนท์   นควิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
26 31313 นายภาคภูมิ  ธาดาสันติพงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่