ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี)
 7 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30214 นางสาวอรณี   แซ่ว่าง สรรพวิทยาคม จังหวัดตาก
2 30246 นายเปรมปรีดี  มิทธิศร วชิรวิทย์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3 30501 นายภานุพงศ์  สุขใจ สันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
4 30715 นางสาวกมลพรรณ  จางวงศ์เจริญ เชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
5 30799 นายพีรวัส  พรหมวงษ์ วารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
6 31183 นายรัชตภัณฑ  ภู่สาระ ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
7 31278 นายธีรภัทร์  แลสันกลาง อมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่