ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
 6 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30408 นางสาวจุฑามาศ  ดังก้อง วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่
2 30445 นายวรเมธ  มาลัย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3 30931 นางสาวรักษณาลี  อุ่นตุ้ย วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน
4 30932 นางสาวชลดา  ไชยดวงคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง
5 31080 นายบัณฑิต  ขันวงค์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
6 31146 นายทศพร  ครองตา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่