ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 5 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30183 นางสาวมาลี  ไม่มีชื่อสกุล ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2 30231 นายภูวดล  ยอดคณิต วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 30326 นางสาวศิวนาถ  ไพรพฤติอมร ขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4 30596 นายณัฌญาณัน  รอดสัดถา สตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
5 31120 นายสมศักดิ์  รัฐพลวรรณชัย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน