สถิติการชำระเงิน
ตั้งแต่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
ถึง
วันที่ 9 มิถุนายน 2563
รวมจำนวนผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว   844 คน
ครุศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 49
รวมจำนวน 49
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 6
2 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 3
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 5
4 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 3
5 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 2
6 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 1
7 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 11
8 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 5
9 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 3
10 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 4
11 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 7
12 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 3
13 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 1
14 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 13
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 2
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 1
17 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 2
18 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 5
รวมจำนวน 77
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 5
รวมจำนวน 5
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต