สถิติการสมัคร
รวมจำนวนผู้สมัครทั้งหมด  1,314 คน
ครุศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 78
รวมจำนวน 78
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 7
2 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 8
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 6
4 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 6
5 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 2
6 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 2
7 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 14
8 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 7
9 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 5
10 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 6
11 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 10
12 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 4
13 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 1
14 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 22
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 3
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 2
17 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 4
18 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 8
รวมจำนวน 117
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 8
รวมจำนวน 8
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต