สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

กำหนดการรับสมัคร 

  ค้นหา สาขาวิชา / หลักสูตร :


ลำดับ สาขาวิชา / หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา วิธีการคัดเลือก
ครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การประถมศึกษา ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
2 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
3 การศึกษาพิเศษ ค.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
4 เกษตรศาสตร์ ค.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
5 คณิตศาสตร์ ค.บ. 48 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ แฟ้มสะสมผลงาน
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
7 เคมี ค.บ. 48 วิทย์-คณิต แฟ้มสะสมผลงาน
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ศศ.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ศศ.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
10 ชีววิทยา ค.บ. 48 วิทย์-คณิต แฟ้มสะสมผลงาน
11 ดนตรีศึกษา ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน และสอบออนไลน์ โดยการสัมภาษณ์หรือส่งผลงาน วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม จากประกาศมหาวิทยาลัย
12 นาฏศิลป์ ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน และสอบออนไลน์ โดยการสัมภาษณ์หรือส่งผลงาน วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม จากประกาศมหาวิทยาลัย
13 พลศึกษา ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน และสอบออนไลน์ โดยการสัมภาษณ์หรือส่งผลงาน วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม จากประกาศมหาวิทยาลัย
14 ฟิสิกส์ ค.บ. 24 วิทย์-คณิต แฟ้มสะสมผลงาน
15 ภาษาจีน ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
16 ภาษาไทย ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
17 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
18 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 48 วิทย์-คณิต แฟ้มสะสมผลงาน
19 ศิลปศึกษา ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน และสอบออนไลน์ โดยการสัมภาษณ์หรือส่งผลงาน วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม จากประกาศมหาวิทยาลัย
20 สังคมศึกษา ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
21 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
รวม 880
เทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
22 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
25 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
24 สัตวศาสตร์ วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
รวม 128
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
26 การท่องเที่ยว ศศ.บ. 80 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
27 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 80 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
28 ดนตรีสากล ศป.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
29 นิติศาสตร์ น.บ. 80 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
30 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. 64 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
31 ภาษาจีน ศศ.บ. 80 ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน แฟ้มสะสมผลงาน
32 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 64 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
33 ภาษาไทย ศศ.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
34 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
35 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 64 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
36 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 64 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
37 ภูมิศาสตร์และภุูมิสารสนเทศ วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
38 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 80 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
39 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
40 ศิลปะการแสดง ศศ.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
41 ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
42 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
รวม 944
วิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
43 การจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 80 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
44 การจัดการ (เทียบโอนฯ) บธ.บ. 40 อนุปริญญา และ ปวส.ทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
45 การตลาด (4 ปี) บธ.บ. 120 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
46 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
47 การบัญชี (4 ปี) บช.บ. 64 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, การพาณิชย์ และ ปวช.พาณิชย์ แฟ้มสะสมผลงาน
48 การบัญชี (เทียบโอนฯ) บช.บ. 64 อนุปริญญา และ ปวส.บัญชี แฟ้มสะสมผลงาน
49 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
50 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) บธ.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
51 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอนฯ) บธ.บ. 32 อนุปริญญา และ ปวส.ทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
52 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
53 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เทียบโอนฯ) บธ.บ. 32 อนุปริญญา และ ปวส.ทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
54 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
55 นวัตกรรมธุรกิจบริการ บธ.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
56 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 128 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
57 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
รวม 808
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
58 การจัดการธุรกิจการบิน บธ.บ. 64 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน และสอบออนไลน์ โดยการสัมภาษณ์หรือส่งผลงาน วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม จากประกาศมหาวิทยาลัย
59 การจัดการธุรกิจนานาชาติ บธ.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน และสอบออนไลน์ โดยการสัมภาษณ์หรือส่งผลงาน วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม จากประกาศมหาวิทยาลัย
60 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ. 64 รับทุกแผนการเรียน และมีพื้นฐานภาษาจีน แฟ้มสะสมผลงาน และสอบออนไลน์ โดยการสัมภาษณ์หรือส่งผลงาน วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม จากประกาศมหาวิทยาลัย
61 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ศศ.บ. 96 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน และสอบออนไลน์ โดยการสัมภาษณ์หรือส่งผลงาน วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม จากประกาศมหาวิทยาลัย
รวม 256
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
62 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
63 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
64 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
65 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอนฯ) วท.บ. 32 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) แฟ้มสะสมผลงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
66 คณิตศาสตร์ วท.บ. 28 วิทย์-คณิต แฟ้มสะสมผลงาน
67 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
68 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) วท.บ. 64 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
69 เคมี วท.บ. 32 วิทย์-คณิต แฟ้มสะสมผลงาน
70 ชีววิทยา วท.บ. 28 วิทย์-คณิต แฟ้มสะสมผลงาน
71 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอนฯ) วท.บ. 32 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา) แฟ้มสะสมผลงาน
72 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
73 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
74 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
75 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 64 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
76 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 32 วิทย์-คณิต แฟ้มสะสมผลงาน
77 สถิติประยุกต์ แขนงวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ วท.บ. 16 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ แฟ้มสะสมผลงาน
78 สถิติประยุกต์ แขนงสถิติประยุกต์และการวิจัย วท.บ. 16 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ แฟ้มสะสมผลงาน
79 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 64 วิทย์-คณิต แฟ้มสะสมผลงาน
80 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 32 วิทย์-คณิต แฟ้มสะสมผลงาน
รวม 664
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
81 การจัดการการค้าชายแดน บธ.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
82 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศศ.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
83 การประถมศึกษา ค.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
84 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
85 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
86 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
87 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 32 วิทย์-คณิต แฟ้มสะสมผลงาน
รวม 224
รวมทั้งหมด 3,904

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่