สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

สมัครได้ที่ระบบกลาง (ทปอ.)  

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  

  ค้นหา สาขาวิชา / หลักสูตร :


ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คะแนนที่ใช้สำหรับการคัดเลือก
ม.6 ปวช./ปวส. อื่น ๆ (หรือกรณีที่ไม่มีคะแนนที่กำหนด)
ครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การประถมศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
2 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 1 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
3 การศึกษาพิเศษ ค.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
4 เกษตรศาสตร์ ค.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
5 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
6 เคมี ค.บ. 6 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป - - GPAX
7 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ศศ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป - - GPAX
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ศศ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป - - GPAX
9 ชีววิทยา ค.บ. 6 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป - - GPAX
10 ดนตรีศึกษา ค.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
11 นาฏศิลป์ ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
12 พลศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป - - GPAX
13 ฟิสิกส์ ค.บ. 3 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
14 ภาษาจีน ค.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป - - GPAX
15 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 6 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
16 ศิลปศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป - - GPAX
17 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
รวม คณะครุศาสตร์ 74
เทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
18 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
19 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
21 สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
22 การท่องเที่ยว ศศ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
23 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
24 ดนตรีสากล ศป.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
25 นิติศาสตร์ น.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
26 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
27 ภาษาจีน ศศ.บ. 10 ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
28 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
29 ภาษาไทย ศศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
30 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
31 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT - GPAX
32 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
33 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
34 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
35 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT VNET GPAX
36 ศิลปะการแสดง ศศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
37 ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
38 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 118
วิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
39 การจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
40 การตลาด (4 ปี) บธ.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
41 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) บธ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT - GPAX
42 การบัญชี (4 ปี) บช.บ. 8 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, การพาณิชย์ และ ปวช.พาณิชย์ ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT - GPAX
43 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
44 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
45 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
46 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
47 นวัตกรรมธุรกิจบริการ บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT - GPAX
48 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 16 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
49 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
รวม คณะวิทยาการจัดการ 80
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
50 การจัดการธุรกิจการบิน บธ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
51 การจัดการธุรกิจนานาชาติ บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
52 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน และมีพื้นฐานภาษาจีน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
53 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ศศ.บ. 12 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 32
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
54 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
55 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
56 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
57 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
58 คณิตศาสตร์ วท.บ. 3 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
59 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
60 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) วท.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
61 เคมี วท.บ. 4 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
62 ชีววิทยา วท.บ. 3 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
63 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT VNET GPAX
64 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT2 - GPAX
65 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT VNET GPAX
66 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT2 - GPAX
67 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 4 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
68 สถิติประยุกต์ แขนงวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ วท.บ. 2 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
69 สถิติประยุกต์ แขนงสถิติประยุกต์และการวิจัย วท.บ. 2 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
70 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 8 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT2 - GPAX
71 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 4 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
รวม 78
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
72 การจัดการการค้าชายแดน บธ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
73 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
74 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
75 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
76 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 4 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 22
รวมทั้งหมด 420

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 2564

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่