"โครงการเรียนล่วงหน้า"
ปฏิทินกิจกรรม
ที่ รายการ วัน เดือน ปี
1. รับสมัครผู้เรียนทางเว็บไซต์
https://www.tcas.cmru.ac.th/pre-degree
5 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2567
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นผู้เรียนโครงการเรียนล่วงหน้า11 มีนาคม 2567
3. ปฐมนิเทศผู้เรียนโครงการเรียนล่วงหน้า ผ่านระบบ Zoom Meeting
C l i c k . .
18 มีนาคม 2567
4. ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
http://www.reg.cmru.ac.th
18 - 24 มีนาคม 2567
5. ผู้เรียนเข้าเรียนตามตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยกำหนด 18 มีนาคม - 27 พฤษภาคม 2567
6. ผู้เรียนพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด 28 มีนาคม - 10 เมษายน 2567
7. การสอบปลายภาค 1 - 2 มิถุนายน 2567
8. ผู้เรียนตรวจสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 12 มิถุนายน 2567