ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ค้นหาข้อมูลผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษา


เลขบัตรประจำตัวประชาชน : 

 

รายละเอียดการยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำแนะนำในการค้นหา

1. ให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงในช่อง เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2. กดปุ่ม ค้นหา
3. หากกรอกข้อมูลผิดพลาดให้กดปุ่ม ยกเลิก และกรอกข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง


งานรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่