รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
30 มกราคม 2563 อีก  30 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 กำหนดการการรับสมัคร 2563
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
30 มกราคม 2563 อีก   30 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
รายละเอียดการรับสมัคร
  21 พฤศจิกายน ถึง 16 ธันวาคม 2562
ประกาศรับสมัคร
สอบปฏิบัติ สอบภาษา สอบสัมภาษณ์
  19 มกราคม 2563
สำหรับผู้สมัครสาขาวิชา/ประเภทที่มีการจัดสอบ