"ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์"
กำหนดการรับสมัคร
ที่ รายการ วัน เดือน ปี สถานที่
1. รับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์ 1 เมษายน ถึง 3 มิถุนายน 2567 ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
2. ชำระเงินค่าสมัคร 1 เมษายน ถึง 3 มิถุนายน 2567 เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้ ในส่วนข้อมูลผู้สมัคร ภายหลังจากชำระเงินแล้ว 1 - 2 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
7 มิถุนายน 2567 ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 7 - 14 มิถุนายน 2567 ทางเว็บไซต์
https://reg.cmru.ac.th
5. ผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 7 - 14 มิถุนายน 2567    1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา (10 - 14 มิ.ย. 67)
   2) เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา (7 - 14 มิ.ย. 67)
   3) แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร (10 - 14 มิ.ย. 67)
6. การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา 2 ช่องทาง ดังนี้
1) ยื่นเอกสารรายงานตัว ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว ระหว่างวันที่ 7 ถึง 17 มิถุนายน 2567 หรือ
2) ส่งเอกสารรายงานตัวทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่งพัสดุเอกชน โดยจัดส่งถึงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567

รายละเอียดการยื่นเอกสารรายงานตัว ภาคพิเศษ   |