"รอบพิเศษตามโครงการ CMRU Education Expo 2024"
 สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร  "รอบพิเศษตามโครงการ CMRU Education Expo 2024"

# สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน
2 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะครุศาสตร์ 40
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
3 สัตวศาสตร์ วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 94
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การท่องเที่ยว ศศ.บ. 100 รับทุกแผนการเรียน
2 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
3 ดนตรีสากล ศป.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
4 นิติศาสตร์ น.บ. 100 รับทุกแผนการเรียน
5 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. 60 รับทุกแผนการเรียน
6 ภาษาจีน ศศ.บ. 20 ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน
7 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 80 รับทุกแผนการเรียน
8 ภาษาไทย ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน
10 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 16 รับทุกแผนการเรียน
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
13 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
14 ศิลปะการแสดง ศป.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
15 ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
16 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 666
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการ บธ.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน
2 การจัดการ (เทียบโอนฯ) บธ.บ. 25 อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน
3 การตลาด บธ.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน
5 การบัญชี บช.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน
6 การบัญชี (เทียบโอนฯ) บช.บ. 20 อนุปริญญา / ปวส. บัญชี
7 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
8 การเป็นผู้ประกอบการ (เทียบโอนฯ) บธ.บ. 20 อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) บธ.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอนฯ) บธ.บ. 25 อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน
11 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) บธ.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน
12 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน
13 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 100 รับทุกแผนการเรียน
14 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะวิทยาการจัดการ 445
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอนฯ) วท.บ. 30 อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน
3 คณิตศาสตร์ วท.บ. 20 ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
4 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน
5 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอนฯ) วท.บ. 20 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกายแฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า)
6 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
7 เคมี วท.บ. 30 วิทย์-คณิต
8 ชีววิทยา วท.บ. 30 วิทย์-คณิต
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
10 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอนฯ) วท.บ. 30 อนุปริญญา / ปวส. (ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างอุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง)
11 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
13 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอนฯ) วท.บ. 30 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
16 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 30 วิทย์-คณิต
19 สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) วท.บ. 20 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
20 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 30 วิทย์-คณิต
21 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 20 วิทย์-คณิต
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 550
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) บธ.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) บธ.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน
3 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ. 84 รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน
4 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ. 64 รับทุกแผนการเรียน
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 244
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ (แม่ฮ่องสอน) บธ.บ. 50 รับทุกแผนการเรียน
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (แม่ฮ่องสอน) ศศ.บ. 50 รับทุกแผนการเรียน
3 สาธารณสุขชุมชน (แม่ฮ่องสอน) ส.บ. 60 รับทุกแผนการเรียน
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 160
รวมทั้งหมด 2,199

 ข้อมูล ณ  25 ก.ย. 2566

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่