"รอบพิเศษตามโครงการ CMRU Education Expo 2024"
กำหนดการรับสมัคร
ที่ รายการ วัน เดือน ปี สถานที่
1. รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 25 กันยายน - 15 ตุลาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://tcas.cmru.ac.th
2. ชำระเงินค่าสมัคร
25 กันยายน - 15 ตุลาคม 2566 เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ตุลาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://tcas.cmru.ac.th
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของมหาวิทยาลัย 17 - 18 พฤศจิกายน 2566 ทางเว็บไซต์ https://tcas.cmru.ac.th
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 22 - 31 มกราคม 2567 ทางเว็บไซต์ https://reg.cmru.ac.th
6. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ ทปอ. 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2567      1) ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านระบบของ ทปอ. https://mytcas.com/
     2) ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญา) ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านระบบ ของ ทปอ.
7. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านช่องทางการชำระเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด 9 - 29 กุมภาพันธ์ 2567      1) ชำระผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ
     2) ชำระผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
     3) ชำระผ่าน แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร
8. การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา รายละเอียดการรายงานตัว