ข้อมูลสาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ  "ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)"
ปีการศึกษา 2567

ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ จำนวนหมู่เรียน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 30 1 รับทุกแผนการเรียน
2 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 30 1 รับทุกแผนการเรียน
3 นิติศาสตร์ น.บ. 100 2 รับทุกแผนการเรียน
4 ภาษาจีน ศศ.บ. 30 1 รับทุกแผนการเรียน
5 ภาษาไทย ศศ.บ. 30 1 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 220 6
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการ บธ.บ. 80 2 รับทุกแผนการเรียน
2 การจัดการ (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 40 1 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน
3 การบัญชี บช.บ. 40 1 รับทุกแผนการเรียน
4 การบัญชี (เทียบโอน ฯ) บช.บ. 40 1 อนุปริญญา / ปวส.บัญชี
5 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 40 1 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน
6 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 40 1 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะวิทยาการจัดการ 280 7
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 30 1 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน
2 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 30 1 รับทุกแผนการเรียน
3 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 30 1 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 40 1 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 130 4
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ บธ.บ. 30 1 รับทุกแผนการเรียน
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 30 1 รับทุกแผนการเรียน
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 60 2
รวมทั้งหมด 690 19

 ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 67

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่