ข้อมูลสาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ  "CMRU Model ครั้งที่ 2  (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ.)"
ปีการศึกษา 2567

# สาขาวิชา หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติของการรับสมัคร เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การประถมศึกษา ค.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
  • สอบวิชาวัดแววความเป็นครู
  • สอบวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป
  • สอบวิชาเอก
  • สอบสัมภาษณ์
    โดยใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน
3 การศึกษาพิเศษ ค.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน
4 เกษตรศาสตร์ ค.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน
5 คณิตศาสตร์ ค.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน
7 เคมี ค.บ. 50 วิทย์ - คณิต
8 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ค.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน
9 ชีววิทยา ค.บ. 45 วิทย์ - คณิต
10 ดนตรีศึกษา ค.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน
11 นาฏศิลป์ศึกษา ค.บ. 35 รับทุกแผนการเรียน
12 พลศึกษา ค.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน
13 ฟิสิกส์ ค.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน
14 ภาษาจีน ค.บ. 60 รับทุกแผนการเรียน
15 ภาษาไทย ค.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
16 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน
17 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 45 วิทย์ - คณิต
18 ศิลปศึกษา ค.บ. 35 รับทุกแผนการเรียน
19 สังคมศึกษา ค.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน
20 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะครุศาสตร์ 590
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
# สาขาวิชา หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติของการรับสมัคร เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
1 การประถมศึกษา ค.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
  • สอบวิชาวัดแววความเป็นครู
  • สอบวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป
  • สอบวิชาเอก
  • สอบสัมภาษณ์
    โดยใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน
3 คอมพิวเตอร์ ค.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน
4 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 105
รวมทั้งหมด 695

 ข้อมูล ณ  13 ก.พ. 2567

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่