จำนวนผู้สมัครทั้งหมด แยกตามสาขาวิชา
 
 
คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร
 
ครุศาสตร์  
ปริญญาตรี 4 ปี  
การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
48 305
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
48 145
การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
24 3
เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
24 9
คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
48 78
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
48 19
เคมี (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
48 9
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
24 17
ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
48 23
ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
48 46
นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
48 30
พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
48 101
ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
24 5
ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
72 35
ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
72 126
ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
48 99
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
48 25
ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
48 41
สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
48 87
อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
24 6
รวม 1,209
 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  
ปริญญาตรี 4 ปี  
การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
48 75
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
48 36
รวม 111
 
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 1,320 คน