กำหนดการรับสมัคร
ลำดับ รายการ วัน/เดือน/ปี สถานที่
1. รับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์ 1 - 12 มิถุนายน 2567 ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นผู้เรียนของมหาวิทยาลัย 13 มิถุนายน 2567 ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
3. ผู้มีสิทธิ์บันทึกข้อมูลการรายงานตัว ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 13 - 16 มิถุนายน 2567 ทางเว็บไซต์
https://reg.cmru.ac.th
4. ผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าแรกเข้า 17 - 21 มิถุนายน 2567 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
5. ลงทะเบียนเรียน 22 - 30 มิถุนายน 2567 ทางเว็บไซต์
https://reg.cmru.ac.th