"CMRU Model ครั้งที่ 2 และ รอบ 2 Quota"
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สำหรับผู้ที่เลือกสมัครสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ)
แนวทางและกำหนดการ ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ
สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบ ให้ติดตามประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 25 เมษายน 67
     สอบเป็นรูปแบบออนไลน์  (   รายละเอียดตาม ประกาศรับสมัคร  ) สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาที่มีการสอบตามกำหนดการ ดังนี้
ที่ สาขาวิชาที่มีการสอบ แนวทางและกำหนดการ / ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศิลปะและการออกแบบ ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาทีตามที่สาขาวิชากำหนด และส่งคลิปผ่าน Google Drive หรืออัปโหลดคลิปผ่าน YouTube แล้วส่งลิงก์ในวันที่ 20 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. เท่านั้น
ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ

1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยในคลิปวิดีโอประกอบเนื้อหา 2 ส่วน ได้แก่
     ส่วนที่ 1 (ความยาวไม่เกิน 1 นาที)
     - นำเสนอข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ของผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมถือบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบ ยืนยันในคลิปด้วย
     - นำเสนอข้อมูลสถานศึกษาที่จบการศึกษา เช่น ระดับมัธยมศึกษา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ / การศึกษานอกระบบ (กศน.)
     - นำเสนอประวัติโดยคร่าว ๆ เกี่ยวกับเกรดเฉลี่ยรวม การทำกิจกรรม เกียรติบัตร เกียรติประวัติ ผลงานต่าง ๆ
     ส่วนที่ 2 (ความยาวไม่เกิน 2 นาที)
     - นำเสนอสาธิตทักษะการวาดภาพ ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สอบได้สาธิตการวาดภาพตามทักษะและความถนัด โดยผู้มีสิทธิ์สอบเป็นผู้กำหนดหัวข้อในการวาดภาพเอง

2) ในคลิปวิดีโอผู้มีสิทธิ์สอบต้องแต่งกายในเครื่องแบบนักเรียน หรือ เครื่องแบบของสถาบันต้นสังกัดให้เรียบร้อย

รายชื่อสอบ
2. ดนตรีสากล ผู้มีสิทธิ์สอบต้องจัดทำคลิปวิดีโอ ตามรายละเอียดที่หลักสูตรได้กำหนด และส่งคลิป ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน ไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.
ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ

1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดย Upload ผ่าน YouTube เท่านั้น และให้ตั้งค่าเป็น "Public" หรือ "Unlisted" โดยในคลิปวิดีโอประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
     - นำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร รางวัล และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เคยเข้าร่วม
     - ปฏิบัติเครื่องมือเอก 1 บทเพลง
       [ขับร้อง เปียโน กีตาร์ประชานิยม กีตาร์เบส กลองชุด เครื่องสายสากล เครื่องลมไม้ และเครื่องลมทองเหลือง]
     - สามารถใช้ดนตรีประกอบ (Backing Track) ได้
     - ปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์/ไมเนอร์ 3#, 3b และ Arpeggio (ยกเว้นเอกกลองชุด)
     - สำหรับเอกกลองปฏิบัติจังหวะกลอง (Drum Pattern) ที่ต่างกันอย่างน้อย 3 รูปแบบ
     - ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีชนิดอื่น (ถ้ามี)

2) ผู้มีสิทธิ์สอบนำส่งคลิปวิดีโอ โดยส่งเฉพาะ Link YouTube ผ่าน Google Form ตามที่กำหนดไว้

รายชื่อสอบ
3. ศิลปะการแสดง ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อเข้ากลุ่มไลน์ ชื่อว่า "สอบสัมภาษณ์ CMRU ศิลปะการแสดง 2567" ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์แบบ Video Call ในวันที่ 20 เมษายน 2567 ต่อไป
สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ ชื่อว่า "สอบสัมภาษณ์ CMRU ศิลปะการแสดง 2567"
ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ

1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ากลุ่มไลน์ ชื่อว่า "สอบสัมภาษณ์ CMRU ศิลปะการแสดง 2567"
2) ดำเนินการสอบแบบ Video Call
     - ผู้สอบทั้งหมดฟังคำชี้แจงในการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ ผ่าน Zoom application ซึ่งจะส่งให้ในกลุ่มไลน์ในวันสอบ
     - เริ่มดำเนินการสอบโดยคณะกรรมการเรียกสัมภาษณ์เรียงลำดับจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทีละคน โดยมีหัวข้อหลัก ดังนี้
          ก. แนะนำตนเอง (ครอบครัว ที่อยู่ การศึกษา)
          ข. ประสบการณ์ กิจกรรม รางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะการแสดง
          ค. แสดงความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง 1 อย่าง เช่น ร้องเพลง เล่นละคร รำไทย ผู้นำเชียร์ (Cheerleader) เต้นแบบสากล เต้นคัฟเวอร์แดนซ์ (Cover Dance) เต้น To be Number 1 การแสดงผ่านช่องทาง YouTube หรือ TikTok หรือช่องทางอื่น ๆ เป็นต้น อาจเป็นการแสดงสด หรือแชร์ผลงานที่เคยแสดงมาเปิดให้ชมก็ได้

รายชื่อสอบ
4.
  • การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องเข้าร่วม Line OpenChat ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 เมษายน 2567
ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ

     สอบสัมภาษณ์ผ่าน Video Call เพื่อสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ /
ภาษาจีน / ภาษาไทย
ศึกษาขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์

รายชื่อสอบ

 ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567