ข่าวประชาสัมพันธ์

 ทุนการศึกษาบุตรศิษย์เก่า
 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
 TCAS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่