ข้อมูลสาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ  "รอบ 3 Admission"
ปีการศึกษา 2567

ที่ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ ค่าน้ำหนักคะแนน
TGAT
ความถนัดทั่วไป
TPAT5
ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์
GPAX รวม
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การประถมศึกษา ค.บ. 14 40 20 40 100
2 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 25 40 20 40 100
3 การศึกษาพิเศษ ค.บ. 31 40 20 40 100
4 เกษตรศาสตร์ ค.บ. 28 40 20 40 100
5 คณิตศาสตร์ ค.บ. 27 40 20 40 100
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 39 40 20 40 100
7 เคมี ค.บ. 59 40 20 40 100
8 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ค.บ. 44 40 20 40 100
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ศศ.บ. 21 - - 100 100
10 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ศศ.บ. 23 - - 100 100
11 ชีววิทยา ค.บ. 49 40 20 40 100
12 ดนตรีศึกษา ค.บ. 27 40 20 40 100
13 นาฏศิลป์ศึกษา ค.บ. 43 40 20 40 100
14 พลศึกษา ค.บ. 27 40 20 40 100
15 ฟิสิกส์ ค.บ. 28 40 20 40 100
16 ภาษาจีน ค.บ. 74 40 20 40 100
17 ภาษาไทย ค.บ. 37 40 20 40 100
18 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 34 40 20 40 100
19 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 45 40 20 40 100
20 ศิลปศึกษา ค.บ. 37 40 20 40 100
21 สังคมศึกษา ค.บ. 27 40 20 40 100
22 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 22 40 20 40 100
รวม คณะครุศาสตร์ 761
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 40 - - 100 100
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 40 - - 100 100
3 สัตวศาสตร์ วท.บ. 35 - - 100 100
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 115
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 67 - - 100 100
2 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 65 - - 100 100
3 ดนตรีสากล ศป.บ. 10 - - 100 100
4 นิติศาสตร์ น.บ. 45 - - 100 100
5 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. 65 - - 100 100
6 ภาษาจีน ศศ.บ. 16 - - 100 100
7 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 56 - - 100 100
8 ภาษาไทย ศศ.บ. 17 - - 100 100
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 40 - - 100 100
10 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 10 - - 100 100
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 45 - - 100 100
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 40 - - 100 100
13 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 50 - - 100 100
14 ศิลปะการแสดง ศป.บ. 21 - - 100 100
15 ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. 32 - - 100 100
16 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 50 - - 100 100
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 629
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการ บธ.บ. 29 - - 100 100
2 การตลาด บธ.บ. 109 - - 100 100
3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 35 - - 100 100
4 การบัญชี บช.บ. 87 - - 100 100
5 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 29 - - 100 100
6 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) บธ.บ. 35 - - 100 100
7 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) บธ.บ. 26 - - 100 100
8 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 37 - - 100 100
9 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 114 - - 100 100
10 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 38 - - 100 100
รวม คณะวิทยาการจัดการ 539
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 23 - - 100 100
2 คณิตศาสตร์ วท.บ. 40 - - 100 100
3 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. 20 - - 100 100
4 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) วท.บ. 47 - - 100 100
5 เคมี วท.บ. 40 - - 100 100
6 ชีววิทยา วท.บ. 40 - - 100 100
7 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 37 - - 100 100
8 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 40 - - 100 100
9 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 21 - - 100 100
10 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 37 - - 100 100
11 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 40 - - 100 100
12 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 40 - - 100 100
13 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 58 - - 100 100
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 40 - - 100 100
15 สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) วท.บ. 40 - - 100 100
16 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 11 - - 100 100
17 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 25 - - 100 100
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 599
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการธุรกิจการบิน บธ.บ. 29 - - 100 100
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ บธ.บ. 36 - - 100 100
3 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ. 49 - - 100 100
4 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ศศ.บ. 61 - - 100 100
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ศศ.บ. 40 - - 100 100
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 215
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ บธ.บ. 46 - - 100 100
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 50 - - 100 100
3 การประถมศึกษา ค.บ. 15 40 20 40 100
4 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 36 40 20 40 100
5 คอมพิวเตอร์ ค.บ. 34 40 20 40 100
6 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 27 40 20 40 100
7 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 41 - - 100 100
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 249
รวมทั้งหมด 3,107

 จำนวนรับมีการปรับเพิ่มขึ้น เรียบร้อยแล้ว

 ข้อมูล ณ  5 พ.ค. 2567

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่