ข้อมูลสาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ  "ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอน"
ปีการศึกษา 2567

# สาขาวิชา หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติของการรับสมัคร เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการ (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 30 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
2 การบัญชี (เทียบโอน ฯ) บช.บ. 10 อนุปริญญา / ปวส. บัญชี มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
3 การเป็นผู้ประกอบการ (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 45 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
4 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 25 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม คณะวิทยาการจัดการ 110
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
# สาขาวิชา หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติของการรับสมัคร เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 25 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
2 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 20 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย / สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม / สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ / สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้า และเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 15 ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
4 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 25 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 85
รวมทั้งหมด 195

 ข้อมูล ณ  2 พ.ค. 2567

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่